ALGAVAD KURSUSED

Ametikoolitus (veose -ja reisijatevedu)

07.05.2018 AMETIKOOLITUSE TUNNIPLAAN

Hinnakiri:

1.  staaži vähem, kui 2 aastat  307.00 €   (pikk kursus / 10 päeva)

2.  staaži rohkem, kui 2 aastat  151.00 €   (lühike kursus / 7 päeva)

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Kooltuse algus päeval palume kaasa võtta kehtiv juhiluba.

Lähtume oma õppetöös "Autojuhi kutseoskusnõuete, ametikoolituse eeskirja, koolituskursuse õppekavade ja koolitunnistuse vormi kehtestamine" määrusest

https://www.riigiteataja.ee/akt/114062016002?leiaKehtiv