22 veebr. 2018

Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele

0 Kommentaari

Määruse muudatusi selgitav dokument

02.01.2018 versioon

Algne määrus on vastu võetud 22.02.2011. Muudatused on märgitud punase (kustutatavad sõnad) ja rohelise värviga (lisatavad sõnad). Halli taustaga on toodud muudatuse selgitus. Muudetavatele sätetele on lisatud ka märkide, märgiste või fooride kujutised.

Muudatuste koostamisel on lähtutud põhimõttest, et tee omaniku poolt tee äärde paigaldatud kõigile või osadele liiklejatele suunatud liikluse või teega seotud infokandja peaks olema liiklusmärk, millele peab olema määratud tähendus, millest liiklejad juhinduvad. Liikluse ja teega mitteseotud infokandjad kuuluvad liiklusväliste teabevahendite alla, millele on liiklusseaduses ette nähtud omaette regulatsioon ning mida antud määrus ei käsitle.

Uued liiklusmärgid ja teekattemärgised saab jagada tinglikult kolmeks: üks osa neist on seotud juba kasutuses olevate liiklusmärkidega ja teemärgistega, millele on Maanteeamet lähtuvalt majandus- ja taristuministri 14.07.2015. a määrusest nr 92 „Tee seisundinõuded“ andnud katselise kasutamise loa, kuid millel pole olnud liiklejate jaoks veel õiguslikku tähendust.

Muutuva teabega liiklusmärkide kavandatud muudatused käsitlevad elektrooniliste tabloode kasutuselevõttu, millel kuvatakse liiklusmärkide kujutisi ning millega soovitakse liiklejale avaldada samasugust mõju, nagu tehakse traditsiooniliste, st plekist valmistatud liiklusmärkidega. Muutuva teabega märke on eelkõige vaja ajutise iseloomuga info edastamiseks ja vajalike korralduste andmiseks liiklejatele, et nad saaksid nende põhjal teha otsuseid, mis vähendavad nende ajakulu või parandavad liiklusohutust.

Teine osa uutest liikluskorraldusvahenditega seonduvatest muudatustest on tingitud vajadusest korraldada mingites olukordades liiklust, kuid milleks seni puuduvad sobivad liiklusmärgid ja märgised. Vajalike liiklusmärkide ja märgiste puudumisel on paljud teeomanikud omaalgatuslikult kasutusele võtnud üksteisest erinevad liiklusvälised teabevahendid, mille kohta regulatsioon puudub.

Kolmas osa uute märkidega seonduvatest muudatustest on seotud liiklejatele teabe andmisega liiklusmärkide kaudu, kuid mille vormid olid kajastatud erinevates määrustes ning mille tähendus liiklejatele puudus.

Lisaks eeltoodule on eelnõus kavandatud kehtivate määruste sätete muudatused, mis üldjuhul märkide või märgiste kasutamise seniseid põhimõtteid ei muuda, kuid täpsustavad rakendaja jaoks senisest selgemini liiklusmärkide toimet ja mõju, et liiklusreeglite rakendamine ja nende tõlgendamine oleks praktikas selgem ning paremini mõistetav.

Samal eesmärgil on vajalikel juhtudel täpsustatud liiklusmärkide tähendusi kooskõlas 1968. aasta Viini liiklusmärkide ja -signaalide konventsiooniga.

[üles]

Vasta

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga